วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /…
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและความดัน เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลของแรงเสียดทาน เวลา 1 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่…. ธันวาคม 2552
....................................................................................
1. สาระสำคัญ
แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเป็นแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ จึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง แรงเสียดทานจึงมีผลเสีย คือ ทำให้สิ้นเปลืองแรง และพลังงาน แต่แรงเสียดทานก็มีผลดีหลายประการ เช่น แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นถนนขณะที่เราเดิน ทำให้เราไม่ลื่นหกล้ม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนอธิบายผลของแรงเสียดทานได้
2.2 นักเรียนเขียนแผนผังผลของแรงเสียดทานได้

3.สาระการเรียนรู้
ผลของแรงเสียดทาน

4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 จัดทำนักเรียน โดยให้นักเรียนร้องเพลงโอ้เพื่อนรัก โดยครูร้องนำ
เพลงโอ้ความรัก
ความรักอยู่สูง ความรักอยู่ต่ำ
ความรักอยู่รอบ ๆ ความรักอยู่ข้างใน
สวัสดี ฉัน รัก เธอ สวัสดี ไอ เลิฟ ยู

4.2 ยกตัวอย่างสถานการณ์ คือ การออกแรงขี่จักรยาน และการเคลื่อนที่ในน้ำ โดยครูแจกเอกสารตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแรงเสียดทาน ผลของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น แล้วครูตั้งคำถาม ดังนี้
- ในการออกแรงขี่จักรยานแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างอะไรกับอะไร
- ผลของแรงเสียดทานที่ได้เป็นอย่างไร
- การเคลื่อนที่ในน้ำทำให้เราต้องออกแรงอย่างไร
- การเคลื่อนที่ในน้ำแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างอะไรกับอะไร
4.3 ครูอธิบายเรื่อง ผลของแรงเสียดทาน ครูยกตัวอย่างผลเสียและผลดีของแรงเสียดทาน ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า 100 – 101 ประกอบ ครูอธิบายตามภาพ ให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุด ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอธิบาย โดยวิธีการสุ่มถามตามเลขที่ ดังนี้
- ยกตัวอย่างผลเสียของแรงเสียดทาน 1 อย่าง
- ยกตัวอย่างผลดีของแรงเสียดทาน 1 อย่าง
- พื้นรองเท้าของนักกีฬาฟุตบอลจะมีผิวเป็นปุ่ม เพื่ออะไร
- ล้อรถยนต์มีผิวยางไม่เรียบเพื่ออะไร
4.4 ครูให้นักเรียน เขียนแผนผัง เรื่อง ผลของแรงเสียดทาน ลงในกระดาษ A 4
4.5 นักเรียนปฏิบัติภาระงานที่กำหนด โดยให้ทำเป็นรายบุคคล
4.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ออกมานำเสนอ แผนผัง เรื่อง ผลของแรงเสียดทาน ที่หน้าชั้นเรียน โดยวิธีการสุ่มตามเลขที่
4.7 ฝึก ทำแบบฝึกหัด เรื่อง ผลของแรงเสียดทาน โดยทำเป็นรายบุคคลลงในใบกำหนดงานที่ 1
4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ผลของแรงเสียดทาน ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป. 5
2. ใบกำหนดงานที่ 1 แบบฝึกหัดเรื่อง ผลของแรงเสียดทาน

6. การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายอธิบายผลของแรงเสียดทาน โดยตรวจผลการเขียนอธิบายอธิบายผลของแรงเสียดทานและแบบฝึกหัด ลงในสมุดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
2.วัดผลการเขียนแผนผังผลของแรงเสียดทาน โดยตรวจผลการเขียนแผนผังผลของแรงเสียดทาน ลงในกระดาษ A 4 โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง

7. การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบายผลของแรงเสียดทาน พบว่านักเรียน.........คนอธิบายผลของแรงเสียดทานและขนาดของแรงเสียดทาน ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้อ่านหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ผลของแรงเสียดทาน เพิ่มเติม และทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
2. ประเมินผลการเขียนแผนผังผลของแรงเสียดทาน พบว่านักเรียน.........คนเขียนแผนผังผลของแรงเสียด ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ไปทำเป็นการบ้านมาส่งในคาบต่อไป


8. บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………